ธรรมชาติ

ธรรมชาติ

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความหมายของวิปัสสนา

วิปัสสนาภาวนา
วิ ( วิเศษ , แจ้ง ฯ. ) + ปสฺสนา ( เห็น ) + ภาวนา  ( การอบรม , การเจริญ )
การอบรมเพื่อความเห็นแจ้ง  ,  การเจริญปัญญาเพื่อเห็นอย่างวิเศษ       หมายถึง
การเจริญปัญญาเพื่อเห็นแจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริงตามลำดับขั้น     จากขั้นต้น
คือ การอบรมสติปัฏฐาน  เป็นการเจริญวิปัสสนาเพื่อเห็นแจ้งลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรม    จนสติปัฏฐานถึงความสมบูรณ์   วิปัสสนาญานซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นพร้อม
กับมหากุศลจิตญาณสัมปยุตต์    จึงเกิดขึ้นเห็นสภาพธรรมอย่างวิเศษ  คือประจักษ์แจ้ง
ไตรลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม     วิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นเป็นไปตามลำดับขั้น
ของปัญญาที่เจริญยิ่งขึ้น      ตั้งแต่วิปัสสนาญาณที่ ๑ ( นามรูปปริจเฉทญาณ )  จนถึง
วิปัสสนาญาณที่  ๑๒ ( อนุโลมญาณ )  จะมีสังขารคือนามธรรมและรูปธรรมเป็นอารมณ์
วิปัสสนาญาณที่ ๑๓  ( โคตรภูญาณ )   วิปัสสนาญาณที่  ๑๔ ( มรรคญาณ ) วิปัสสนา
ญาณที่  ๑๕  ( ผลญาณ )  มีวิสังขารคือพระนิพพานเป็นอารมณ์  วิปัสสนาญาณที่  ๑๖
( ปัจจเวกขณญาณ ) มีมรรคจิต ผลจิต พระนิพพาน กิเลสที่ละแล้ว    และกิเลสที่เหลือ
อยู่ เป็นอารมณ์

ที่มา  http://www.dhammahome.com/webboard/topic/9336

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น